Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Exotic Sci-Fi

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap Singapore is hot and humid. And beautiful. It’s like exotic sci-fi. The boyfriend is working all day long but I’m having a blast!

Herregud vad Singapore är varmt och fuktigt. Och vackert. Det är som exotisk sci-fi. Pojkvännen jobbar hela dagarna men jag har det toppen!

https://instagram.com/p/4DOgvbyCRQ/

– Chinese Garden

https://instagram.com/p/4Rv4WtSCZv/

– Marina Bay

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Five Things I’ve Gained New Appreciation For

(För svenska, scrolla ner!)

I know that whenever I’ve lived abroad I’ve eventually, over the months, gained appreciation for new and old values, morals, traditions, ways of life and so on. But I have to say, a change of scenery has already given me new appreciation for a few little everyday things. Those things that you really had no opinion on before, or found outright annoying.

1 Carpet. Yes, I’ve said it before. But it has to be said again. Very comfy to sleep on when you’re an international student without any furniture and hardly enough things to fill half a closet. And the houses are very air-conditioned here, so the floors do get a bit cold. And best of all – I’m moving out in a year so I don’t have to worry about them getting nasty and infested with unmentionable things. I instagrammed about the amazing invention that is carpet earlier – I made quite the cosy little bed, didn’t I?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Air conditioning. They still give me a scratchy throat and dries my eyes out (making my contacts stick to my eyes, ouch). But it’s so worth it! The best part of the day is opening the front door of the house, leaving the 40*C (100 *F) degree humidity and entering the cool air-conditioned hallway. Ahhh. And, they prevent mould! Mould apparently thrives in these climates.

3 Water-proof mascara. I’ve never seen the point of it before. So if you wear it your make-up stays on even if you cry or get caught in the rain. But really, if you cry, don’t you have bigger things to worry about? And if you’re caught in the rain you’ll look like a drenched rat anyway. But here, your make-up will slide right off your face with the bucket loads of sweat you produce as soon as you step out the door. And when you eat – well, you can choose between spicy, and more spicy. I’m tearing up like three times a day (okay, that’s an exaggeration, but several times a week at least).

4 Engaging teachers. I haven’t has a single bad lecturer so far, which is very refreshing. Even the yoga-teachers are charismatic. They all sure know how to engage a class. Uppsala may be one of Sweden’s best, but education-wise UT is already beating Uppsala hands down. Sorry Uppsala. (I do miss the student-life though. Student life here is great too – but in a different way. I’m sure I’ll miss Austin too once I’m back in the motherland.)

5 Austin’s Atmosphere. It’s so – I can’t quite describe it. When you walk into a student nation in Uppsala, everyone is happy and relaxed (and drunk, but that’s not the point). All of Austin is like that – content, relaxed, friendly, quirky.

 


 

 

När jag har bott utomlands har jag så småningom, under tidens gång, fått uppskattning för nya och gamla värderingar, moral, traditioner, livsstilar och så vidare. Men jag måste säga att ett miljöombyte har redan gett mig ny uppskattning för några små vardagliga saker. De saker som man egentligen inte hade någon åsikt om tidigare, eller som jag fann direkt irriterande.

1 Heltäckningsmatta. Ja, jag har sagt det förut. Men det måste sägas igen. Mycket bekväm att sova på när man är en internationell student utan några möbler och knappt tillräckligt med saker att fylla en halv garderob. Och husen är väldigt luftkonditionerade här, så golven blir kalla. Och bäst av allt – jag flyttar ut om ett år så jag behöver inte oroa mig för att ska bli äckliga och angripna av onämnbara saker. Jag instagrammade om den fantastiska uppfinningen heltäckningsmattan tidigare – jag gjorde en ganska mysiga liten säng, inte sant?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Luftkonditionering. De gör mig fortfarande hes och torkar ut ögonen (mina linser torkar fast i ögonen, aj). Men det är så värt det! Den bästa delen av dagen är när man öppnar ytterdörren till huset, lämnar den 40 * C (100 * F) fuktiga värmen och stiger in i den svala luftkonditionerade hallen. Ahhh. Och, det förhindrar mögel! Mögel trivs tydligen väldigt bra i dessa klimat.

3 Vattenfast mascara. Jag har aldrig sett poängen med det tidigare. Så om du har vattenfast mascara håller den sig även om du gråter eller hamnar mitt i en regnskur. Men, om du gråter, har du inte större problem att oroa dig för? Och om du är fast i regnet kommer du se ut som en dränkt råtta ändå. Men här i Texas kommer sminket glida av ditt ansikte med de flera liter svett du producerar så fort du kliver ut genom dörren. Och när du äter – ja, du kan välja mellan kryddigt och ännu mer kryddigt. Jag grinar av stark mat tre gånger om dagen (okej, det är en överdrift, men flera gånger i veckan åtminstone).

4 Engagerade lärare. Jag har inte har en enda dålig föreläsare hittills, vilket är mycket uppfriskande. Till och med yogalärarna är karismatiska. De vet hur man engagerar en klass. Uppsala kan vara ett av Sveriges bästa universitet, men utbildningsvis slår UT, Uppsala alla gånger. Sorry Uppsala. (Jag saknar studentlivet i Uppsala. Studentlivet här är är toppen också, men på ett annat sätt, och jag är rätt säker på att jag kommer att sakna Austin när jag är tillbaka i moderlandet.)

5 Austins atmosfär. Det är så – jag kan inte riktigt beskriva det. När du går in till en nation i Uppsala är glada och avslappnade (och fulla, men det är en annan sak). Hela Austin är så – nöjda, glada, avslappnade, vänliga, lite smått excentriska.


Leave a comment

American School Spirit From a Swedish Perspective

(Svensk översättning i de kursiverade avsnitten / Swedish in italics)

As I’ve said before, The International Office at UT has really been taking great care of us. The International Orientation they organised for us a couple of weeks ago was… long… but did contain a lot of useful information, to be fair. (And they fed us free tacos!) They filled an entire auditorium with all of the new international students (there are so many of us!). They finished off the three hour lecture by teaching us the school spirit song “The Eyes of Texas”. This is a fighting song which should be sung while holding your arm up high in the trademark longhorn gesture (the mascot of UT is the longhorn).

For the full experience of this post, listen to The Eyes of Texas on youtube below, to get a feeling of the melody, and then continue to read (if you can find a better version, feel free to tell me!)

Som jag har nämnt tidigare så har International Office vid UT verkligen tagit väl hand om oss. International Orientation-mötet de organiserade för oss för ett par veckor sedan var… långt… men innehöll väl ändå en hel del användbar information (och de gav oss gratis tacos!). De fyllde en hel aula med alla de nya internationella studenterna (det finns så många av oss!). De avslutade den tre timmar långa föreläsningen med att lära oss att skolans “spirit” sång “The Eyes of Texas”. Detta är en kampsång som ska sjungas medan man håller armen högt i den klassiska Longhorn-gesten (UTs maskot är en longhorn).

För hela upplevelsen av denna bloggpost, lyssna på The Eyes of Texas på youtube här nedan, för att få en känsla av melodin, och fortsätt sedan att läsa (om du kan hitta en bättre version, berätta gärna! )

 

 

Texten går så här:

The lyrics go like this:

The Eyes of Texas are upon you,
All the livelong day.
The Eyes of Texas are upon you,
You cannot get away.
Do not think you can escape them
At night or early in the morn —
The Eyes of Texas are upon you
Til Gabriel blows his horn.

(Fri översättning:

Texas ögon är över dig,
hela långa dagen.
Texas ögon är över dig,
Du kan inte komma undan.
Tro inte att du kan fly undan dem
På natten eller tidigt i morn –
Texas ögon är över dig,
Tills Gabriel blåser sitt horn.)

I’m not entirely convinced – perhaps I’m not a proper Longhorn just yet – but the International Office staff insisted that it’s not meant to be creepy. But I don’t know…

So imagine a full auditorium – a good thousand of students – standing up, arms raised, and singing this slow, hymn-like, semi-creepy, fighting song.

The International Office graciously provided picture proof on their Facebook page. I posted them below for your convenience.

Jag är inte helt övertygad – kanske är jag inte en riktig Longhorn ännu – men International Office personalen insisterade på att det inte är tänkt att vara läskigt. Men jag vet inte… Så föreställ dig en hel aula – tusen studenter – stående, höjda armar och sjungande denna långsamma, hymnliknande, halvt obehagliga kampsång.

International Office har vänligt nog publicerat bildbevis på sin Facebook-sida. Jag klistrade in dem dem nedan för enkelhetens skull.

The full auditorium:

Den fyllda aulan:

And the students on stage who led the singing:

Och studenterna på scenen som ledde allsången:

I know “spirit” is a very American thing, but as a born and bred Swede I just couldn’t help but feel like a fish out of water.

That being said, ignoring the semi-creepiness of the song, it’s certainly an effective way of building “spirit” and community! Which is quite nice, being a part of something big and great. And I think in this particular instance, “spirit” is being used for good. I can’t wait for the first football game! Hook ’em Horns!

Jag vet  att “spirit” är ett väldigt amerikanskt koncept, men som född och uppfostrad i Sverige kunde jag bara inte undvika att känna mig malplacerad.

Med detta sagt, om man struntar i de smått obehagliga undertonerna i sången, måste man ändå erkänna att det verkligen är ett effektivt sätt att bygga “spirit” och gemenskap! Vilket är ganska trevligt ändå, att vara en del av något stort och enastående. Och jag tror att i just detta fall, används “spirit” för något gott. Jag ser verkligen fram emot den första football-matchen! Hook ’em Horns!


2 Comments

Three Things I Learnt About Texas So Far

(För svenska, scrolla ner!)

I’m not very good at taking pictures. I’ve hardly instagrammed anything! (Sorry, I’ll try to be better, promise!) But even though I can’t show you any pictures, I can make a list of rather unique Texas experiences I’ve had so far.

1. We live right in the middle of the sorority/fraternity district. They’ve had their, what? Introduction week? Whatever they do, they’ve been running around the block screaming and chanting all week. Our neighbours start promptly at 9 am every morning chanting something like “hey yay yippie yay (… something something something …) we are the Kappa Delta, we are the ones for you, we are the Kappa delta (… something something)” I can’t really hear much of what they’re singing – there are so many of them the lyrics get muddled – but they’re loud and they chant about 50 times every day for like five minutes at a time, so that melody is forever stuck in my head now. (I hate it. The melody that is.) Seeing loads of sorority girls running around in flocks was a bit exotic the first five times, but no more.

2. It’s so hot and kind of humid here I’ve been drinking buckets of water every day. Apparently it wasn’t enough a couple of days ago though, since I passed out. Oops. Fortunately there were about 20 surprised international students around to shake me awake. Thank you! (I always pass out. From everything and anything, I figure it was only a matter of time.)

3. I knew Mexican food is hot, and while I’ve never had Texan food, I figured it would be hot (it is). But trust me, here a “mild sauce” is what we call “SUPERHOT sauce” back home. It surprised me a little. And for some reason, I unconsciously assumed this would only be true for Mexican and Texan food, but nooo – Thai food, spices on pizzas, EVERYTHING IS SO HOT. I kind of miss julkorv and all other perfectly bland Swedish food. Just a little bit though. The food is very tasty. Yum yum. I’ve set two goals for myself this year – getting used to the hot weather and the hot food!

 


 

 

Jag är inte särskilt bra på att ta bilder.  Jag har knappt ens instagrammat! (Förlåt, jag ska försöka bli bättre, lovar!) Men även om jag inte kan visa er några bilder, kan jag göra en lista över ganska unika Texasupplevelser jag har haft hittills.

1 Vi bor precis i mitten av sorority/fraternity-distriktet. De har haft sin, vaddå? Invigningsvecka? Oavsett vad de gör, har de dragit runt kvarteret skrikande och skanderande hela veckan. Våra grannar börjar skandera exakt vid 09:00 varje morgon något som “hey yay yippie yay (… något något något …) we are the Kappa Delta, we are the ones for you, we are the Kappa delta (… något något)” man kan inte riktigt höra vad de sjunger – det är så många av dem att texterna blir luddiga – men de är högljudda och de sjunger ungefär 50 gånger varje dag, fem hela minuter åt gången, så melodin är för alltid inpräntad i mitt huvud nu. (Jag hatar den där melodin.) Att se massor av sororityflickor som drar omkring i flockar var lite exotiskt de första fem gångerna, men inte längre.

2 Det är så varmt och ganska fuktigt här att jag har druckit flera hinkar med vatten varje dag. Tydligen var det inte tillräckligt för ett par dagar sedan eftersom jag svimmade av. Ojsan. Lyckligtvis fanns det cirka 20 förvånade internationella studenter kring mig som fick upp mig igen. Tack! (Jag svimmar lätt. Av allt och ingenting, så det var bara en tidsfråga.)

3 Jag visste mexikansk mat är stark, och även om jag aldrig smakat Texasmat tänkte jag att den skulle vara stark (det är den). Men tro mig, här är en “mild sås” det vi kallar “SUPEREXTRASTARK sås” hemma. Det förvånade mig lite. Och av någon anledning antog jag omedvetet att detta bara skulle gälla mexikansk och Texasmat, men näe – thailändsk mat, kryddor på pizza, ALLT är jättestarkt. Jag saknar typ av julkorv och all annan helt smaklös svensk mat. Fast bara lite. Maten är väldigt god. Yum yum. Jag har satt två mål för mig själv i år – att vänja sig vid varmt väder och stark mat!