Postcard Memoirs

Postcards from afar: Immersion Travel, Cultural Travel. Currently in… Singapore!


Leave a comment

Tourist-Life

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Quick update on what it’s like being a tourist in Singapore, doing touristy stuff:

Snabb uppdatering om hur det är att vara turist i Singapore, och att göra turistiga saker:

https://instagram.com/p/4zLR4TSCc7/

DON’T FORGET SPF

https://instagram.com/p/44XtTTyCRm/

And here’s a couple of pretty zebra-butts for you, from the famous Singapore Zoo.


Leave a comment

Exotic Sci-Fi

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Holy crap Singapore is hot and humid. And beautiful. It’s like exotic sci-fi. The boyfriend is working all day long but I’m having a blast!

Herregud vad Singapore är varmt och fuktigt. Och vackert. Det är som exotisk sci-fi. Pojkvännen jobbar hela dagarna men jag har det toppen!

https://instagram.com/p/4DOgvbyCRQ/

– Chinese Garden

https://instagram.com/p/4Rv4WtSCZv/

– Marina Bay

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

The Tornado That Never Happened

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

The day of our win in Eurovision was graduation day at the University of Texas. Unfortunately the government sent out tornado warnings to all smart phones in Travis County so the graduation ceremony had to be cancelled. Talk about an anticlimactic finish to four years of intense studies for all the graduates… But I can’t imagine a lot of people can say their graduation was cancelled due to a tornado! After the tornado warning was over we tried heading to a bar but the rain was coming down so heavily we literally looked like we’d had a swim in a pool after just walking a few feet. Crazy! The weather calmed down a bit after awhile so we headed out to celebrate our graduating friends (and our Eurovision win!) eventually but I must say it was the wettest night out I’ve ever had.

Dagen vi vann Eurovision var också examensdag på University of Texas. Regeringen skickade tyvärr ut tornado varningar till alla smartphones i Travis County så examensceremonin fick ställas in. Snacka om ett antiklimax för alla studenter som just avslutat fyra år av intensiva studier… Men jag kan inte tänka mig många kan säga at deras examen ställdes på grund av att en tornado! Efter tornadovarningen var över vi försökte gå till en bar men det regnade så hårt att vi bokstavligen såg ut som om vi tagit ett dopp i en pool efter bara någon meter. Helt galet! Vädret lugnade ner lite efter ett tag så vi gick ut för att fira våra nyexaminerade vänner (och vår Eurovisionvinst!) så småningom, men jag måste säga att det var den blötaste utekväll jag någonsin har haft. 😉

https://www.instagram.com/p/3EtofWyCVF


Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Holi!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

The Hindu society at the University of Texas organised a Holi festival on campus!!!!!

Den hinduiska föreningen på University of Texas organiserade en Holi festival på campuset!!!!!

https://instagram.com/p/00zWokSCVq/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Happy Women’s Day!

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

Happy International Women’s Day! I spent it shooting Mountain Dew cans, and riding around a Texas ranch on the back of a truck.

Glad Internationella Kvinnodagen! Jag tillbringade den med att skjuta på Mountain Dew-burkar och åkte omkring på ett truckflak på en Texas ranch.

https://instagram.com/p/0AvaVuSCeg/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Bryce Canyon

Dear friends and family,

Kära familj och vänner!

We went to Bryce Canyon National Park in Utah after New Years! Simply amazing. And I’ve now said good bye to far too many people I didn’t want to say good bye to. Most of the exchange students are heading home, but I’m staying for the next semester, so I’ll have to start all over again. I hope it will be as good as the first semester!

Vi åkte till Bryce Canyon National Park i Utah efter nyår! Helt otroligt. Och jag har nu sagt hej då till alldeles för många personer som jag inte ville säga hej då till. De flesta av utbytesstudenterna åker hem nu, men jag stannar en till termin, så jag kommer att få börja om igen. En nystart! Jag hoppas att nästa termin blir lika bra som den förra!

https://instagram.com/p/xZ0pXsyCZQ/

 

Love,

Varma hälsningar,

Erika


Leave a comment

Thunder, Lightning, and Flash Floods

As your average Swede, I do spend about 50% of my time awake contemplating, and talking about, the weather. Lately the weather gods seem to have been fairly indecisive. A couple of weeks ago, I trooped off to school in shorts Monday morning. Two days later we had our first sub-freezing temperature.

Som en riktig medelsvensson tillbringar jag ungefär 50% av min vakna tid med att fundera på och prata om vädret. På senaste tiden har vädergudarna varit ganska obeslutsamma. För ett par veckor sedan spatserade jag till skolan i shorts på måndag morgon. Två dagar senare hade vi vår första temperatur under noll.

 

http://instagram.com/p/vgkUIEyCc_/

Our pool and palm trees don’t really go with the fur lined coat and freezing weather, does it…

Vår pool och våra palmer passar inte riktigt ihop med den pälsfodrade kappan och isande väder…

This was followed by a week of freezing weather – I had to buy a winter jacket and everything – and now we’re back to mid-60’s and thunderstorms and flood warnings. Tomorrow will, according to the weather forecast, be 79 degrees and bright sunshine! What is going on?!

Detta följdes av en veckas vinter – jag var tvungen att köpa en vinterjacka och allt – och nu är vi tillbaka till 18-20 grader, åska och översvämningar. I morgon kommer det, enligt väderprognosen, vara 26 grader och strålande sol! Vad händer?!

http://instagram.com/p/vttJtISCRs/

“Emergency Alert”

Every now and then they send out these Amber alerts to everyone in the area and every phone in the room starts blaring with a horrible penetrating warning signal… I fly ten feet in the air every time! Something I’ve learnt since moving here is that a flash flood is basically when it is raining so hard that there is water rushing down the streets, and it apparently doesn’t take more than a few feet of water on the street to carry off a parked SUV. So yeah, valid warning I guess, I’m pretty light weight after all…

Då och då skickar de ut Amber alerts till alla i området och varje telefon i rummet börjar tjuta med en hemskt penetrerande varningssignal… Jag flyger tio meter upp i luften varje gång! Något jag har lärt mig sedan jag flyttade hit är att en “flash flood” är när det regnar så mycket att det forsar vatten ner för gatorna, och tydligen tar det inte ta mer än halvmeter meter vatten på gatan för att föra bort en parkerad SUV. Så ja, rimlig varning antar jag, jag är ju en lättviktare trots allt…


Leave a comment

What They Teach Us At UT

Svenska i kursivt!

I just have a quick anecdote to share with you before I turn off the light and go to sleep.

What do they teach here at UT, really? Well, it’s great that there’s such a high ceiling in the academic discussions. Not that Uppsala has a low ceilings really, but so far my education has mostly focused on a lot of lectures and very little discussion. Today my teacher in Art History offered us a little “extra credit” if we went to a public lecture – not a lecture for a particular course, but for anyone interested. So I did not know in advance what it would be about, because it was not for my course. It started out pretty tame with a description of a painting of a woman who was winding a grandfather clock. Soon, however, everything went bananas, and I was somewhat surprised when it turned out that the theme was “female masturbation in the late 1800s.” Hello! That’s a really high ceiling!

The question time afterwards became a true comedy show. First, I was entertained by a gaggle of 50-ish year old researchers and professors who made sex jokes disguised by mythological and biblical metaphors. Secondly, somewhere between all the jokes they succeeded in concluding that the key that the woman in the painting was going to wind the clock with probably was a phallic symbol for the female sexual emancipation beginning to encroach on the traditional male sexual territory. The woman was about to “insert” the key into the clock and wind it. Aside from having some obvious figurative association, winding up a clock had traditionally been a male chore.

Social sciences have rarely many “hard facts” to base the analysis on, but at least creativity can flow freely!

Now you know what they teach us here at UT!

Jag har bara en snabb anekdot att dela med mig av innan jag släcker lampan och somnar för kvällen.

Vad är det de lär ut här på UT egentligen? Jo, det är kul att det är så högt i tak i de akademiska diskussionerna. Inte för att Uppsala har lågt i tak egentligen, men hittills har min utbildning mest fokuserats på väldigt mycket föreläsning och väldigt lite diskussion. Idag så erbjöd min lärare i konsthistoria oss lite “extra credit” om vi gick på en öppen föreläsning – alltså inte en föreläsning för en speciell kurs, utan för alla intresserade. Alltså visste jag inte i förväg vad det skulle handla om, eftersom den inte var för min kurs. Det började ganska tamt med en beskrivning av en tavla av en kvinna som skruvar upp ett golvur. Snart spårade det dock ur, och jag blev smått förvånad när det visade sig att temat var “kvinnlig onani i slutet av 1800-talet”. Hej och hå! Här var det riktigt högt i tak!

Frågestunden efteråt blev en riktig komedi. För det första underhölls jag av en skock med 50-plus forskare och professorer som drog sex-skämt inlindade i mytologiska och bibliska metaforer. För det andra lyckades de någonstans däremellan komma fram till att nyckeln som kvinnan i tavlan skulle skruva upp uret med nog var en fallos-symbol för att den kvinnliga sexuella frigörelsen började inkräkta på det traditionellt manliga sexuella territoriet. Kvinnan skulle till att “föra in” nyckeln i klockan och skruva upp den. Förutom de hyfsat tydliga bildliga associationerna hade visst att skruva upp ur traditionellt varit en manlig syssla. 

Samhällsvetenskaper har väl sällan mycket “hård fakta” att basera analyser på, men kreativiteten får ju i alla fall flöda obegränsat!

Nu vet ni vad de lär oss här på UT!


Leave a comment

I Only Wanted a Donut…

http://instagram.com/p/sTSqmayCdQ/

I only wanted a donut… I was thinking of something sized fits-in-my-hand, but I got surprise-size, Texas-size!

Jag ville bara ha en donut… Något i storleksordningen får-plats-i-handen, men jag fick överraskande en Texas-sized donut!


Leave a comment

Five Things I’ve Gained New Appreciation For

(För svenska, scrolla ner!)

I know that whenever I’ve lived abroad I’ve eventually, over the months, gained appreciation for new and old values, morals, traditions, ways of life and so on. But I have to say, a change of scenery has already given me new appreciation for a few little everyday things. Those things that you really had no opinion on before, or found outright annoying.

1 Carpet. Yes, I’ve said it before. But it has to be said again. Very comfy to sleep on when you’re an international student without any furniture and hardly enough things to fill half a closet. And the houses are very air-conditioned here, so the floors do get a bit cold. And best of all – I’m moving out in a year so I don’t have to worry about them getting nasty and infested with unmentionable things. I instagrammed about the amazing invention that is carpet earlier – I made quite the cosy little bed, didn’t I?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Air conditioning. They still give me a scratchy throat and dries my eyes out (making my contacts stick to my eyes, ouch). But it’s so worth it! The best part of the day is opening the front door of the house, leaving the 40*C (100 *F) degree humidity and entering the cool air-conditioned hallway. Ahhh. And, they prevent mould! Mould apparently thrives in these climates.

3 Water-proof mascara. I’ve never seen the point of it before. So if you wear it your make-up stays on even if you cry or get caught in the rain. But really, if you cry, don’t you have bigger things to worry about? And if you’re caught in the rain you’ll look like a drenched rat anyway. But here, your make-up will slide right off your face with the bucket loads of sweat you produce as soon as you step out the door. And when you eat – well, you can choose between spicy, and more spicy. I’m tearing up like three times a day (okay, that’s an exaggeration, but several times a week at least).

4 Engaging teachers. I haven’t has a single bad lecturer so far, which is very refreshing. Even the yoga-teachers are charismatic. They all sure know how to engage a class. Uppsala may be one of Sweden’s best, but education-wise UT is already beating Uppsala hands down. Sorry Uppsala. (I do miss the student-life though. Student life here is great too – but in a different way. I’m sure I’ll miss Austin too once I’m back in the motherland.)

5 Austin’s Atmosphere. It’s so – I can’t quite describe it. When you walk into a student nation in Uppsala, everyone is happy and relaxed (and drunk, but that’s not the point). All of Austin is like that – content, relaxed, friendly, quirky.

 


 

 

När jag har bott utomlands har jag så småningom, under tidens gång, fått uppskattning för nya och gamla värderingar, moral, traditioner, livsstilar och så vidare. Men jag måste säga att ett miljöombyte har redan gett mig ny uppskattning för några små vardagliga saker. De saker som man egentligen inte hade någon åsikt om tidigare, eller som jag fann direkt irriterande.

1 Heltäckningsmatta. Ja, jag har sagt det förut. Men det måste sägas igen. Mycket bekväm att sova på när man är en internationell student utan några möbler och knappt tillräckligt med saker att fylla en halv garderob. Och husen är väldigt luftkonditionerade här, så golven blir kalla. Och bäst av allt – jag flyttar ut om ett år så jag behöver inte oroa mig för att ska bli äckliga och angripna av onämnbara saker. Jag instagrammade om den fantastiska uppfinningen heltäckningsmattan tidigare – jag gjorde en ganska mysiga liten säng, inte sant?

http://instagram.com/p/rzrYMGyCQr/

2 Luftkonditionering. De gör mig fortfarande hes och torkar ut ögonen (mina linser torkar fast i ögonen, aj). Men det är så värt det! Den bästa delen av dagen är när man öppnar ytterdörren till huset, lämnar den 40 * C (100 * F) fuktiga värmen och stiger in i den svala luftkonditionerade hallen. Ahhh. Och, det förhindrar mögel! Mögel trivs tydligen väldigt bra i dessa klimat.

3 Vattenfast mascara. Jag har aldrig sett poängen med det tidigare. Så om du har vattenfast mascara håller den sig även om du gråter eller hamnar mitt i en regnskur. Men, om du gråter, har du inte större problem att oroa dig för? Och om du är fast i regnet kommer du se ut som en dränkt råtta ändå. Men här i Texas kommer sminket glida av ditt ansikte med de flera liter svett du producerar så fort du kliver ut genom dörren. Och när du äter – ja, du kan välja mellan kryddigt och ännu mer kryddigt. Jag grinar av stark mat tre gånger om dagen (okej, det är en överdrift, men flera gånger i veckan åtminstone).

4 Engagerade lärare. Jag har inte har en enda dålig föreläsare hittills, vilket är mycket uppfriskande. Till och med yogalärarna är karismatiska. De vet hur man engagerar en klass. Uppsala kan vara ett av Sveriges bästa universitet, men utbildningsvis slår UT, Uppsala alla gånger. Sorry Uppsala. (Jag saknar studentlivet i Uppsala. Studentlivet här är är toppen också, men på ett annat sätt, och jag är rätt säker på att jag kommer att sakna Austin när jag är tillbaka i moderlandet.)

5 Austins atmosfär. Det är så – jag kan inte riktigt beskriva det. När du går in till en nation i Uppsala är glada och avslappnade (och fulla, men det är en annan sak). Hela Austin är så – nöjda, glada, avslappnade, vänliga, lite smått excentriska.